Цей документ містить публічну пропозицію (надалі іменується – «Оферта») укласти Договір роздрібної купівлі-продажу товару з використанням засобів дистанційного зв’язку у порядку та на умовах, що викладені нижче.

Оферта складена з урахуванням вимог статей 638-641, 698-699 Цивільного кодексу України, Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про захист прав споживачів», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 833 від 15.06.2006 року, Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України № 103 від 19.04. 2007 року та інших положень чинного законодавства України.

Договір вважається договором приєднання, в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України, тобто може бути укладений виключно шляхом приєднання Покупця до Договору в цілому, а Покупець, в свою чергу, не вправі пропонувати свої умови та/або вимагати включення будь-яких умов до Договору.

 

1. Визначення понять, що використовуються в Оферті:

«Оферта» – публічна пропозиція укласти Договір, що викладена у цьому документі, опублікований в мережі Інтернет за адресою https://needly.com.ua/publichna-oferta/;

«Акцепт» – відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прийняття, що є повною і безумовною, без підпису письмового примірника Договору Сторонами;

«Продавець» – фізична або юридична особа, створена за законодавством України, що здійснює продаж Товарів з використанням засобів дистанційного зв’язку Покупцям, із використанням Інтернет сервісу https://needly.com.ua/;

«Покупець» – фізична особа, яка придбаває Товари для своїх особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника;

«Товар» – продукція, продаж якої здійснюється Продавцем. Асортиментний перелік Товару розміщується на Інтернет-сервісі https://needly.com.ua/;

«Засоби дистанційного зв'язку» – телекомунікаційні мережі, поштовий зв'язок, телебачення, інформаційні мережі, зокрема Інтернет, які можуть використовуватися для укладення договорів на відстані;

«Договір, укладений на відстані» - договір, укладений Продавцем із Покупцем за допомогою засобів дистанційного зв'язку;

«Замовлення» – асортиментний перелік Товарів, вибраний Покупцем, його ціна та умови доставки, а також інша інформація, що повідомляється Покупцем Продавцеві з метою укладення Договору.

«Договір» – електронний договір купівлі-продажу Товару, що укладається між Продавцем та Покупцем, в результаті прийняття останнім Оферти, оформлений в електронній формі;

«Сторони» – Продавець та Покупець при спільному згадуванні у тексті Оферти.

 

2. Загальні положення

2.1. Ця Оферта є публічною пропозицією укласти договір купівлі-продажу Товарів між Продавцем та Покупцем, інформація про який (Товар) розміщена на Інтернет-сервісі https://needly.com.ua/.

2.2. Прийняття (акцепт) Оферти здійснюється:

- шляхом оплати Покупцем Товарів, перелік яких зазначений у його замовленні. Оферта вважається прийнятою в момент оплати Товару Покупцем, після належним чином оформленого Замовлення. Дата оплати Товару Покупцем та отримання належним чином оформленого Замовлення вказується Продавцем у відповідному адресованому Покупцеві електронному повідомленні, що розміщується на Інтернет-ресурсі https://needly.com.ua/, у порядку, передбаченому цією Офертою.

2.3. Вчинення Покупцем дій, передбачених пунктом 2.2 цієї Оферти, свідчить про її повне та безумовне прийняття Покупцем.

2.4. Оферта діє виключно щодо Товарів, асортиментний перелік яких викладений на Інтернет-сервісі https://needly.com.ua/.

2.5. Оферта може бути відкликана Продавцем, у будь-який момент (тобто до, в момент та після її одержання Покупцем), про що розміщується відповідне повідомлення на Інтернет-сервісі https://needly.com.ua/.

2.5.1. Покупець може прийняти Оферту до моменту її відкликання Продавцем.

2.6. Продавець має право вносити зміни до Оферти у будь-який момент.

2.6.1. Зміни до Оферти набувають чинності з моменту їх опублікування на Інтернет-сервісі https://needly.com.ua/.

2.7. Договір купівлі-продажу, що укладається між Продавцем та Покупцем в результаті акцептування Оферти останнім, має характер публічного договору приєднання у тому розумінні, в якому він визначений у статтях 633 та 634 Цивільного кодексу України, ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

2.8. Договір вважається укладеним за місцезнаходженням Продавця.

 

3. Інформація про Товар

3.1. Інформація про Товар, що пропонується Продавцем, представлена на Інтернет-ресурсі https://needly.com.ua/ в формі фотографічних зображень та супровідних інформаційних матеріалів, а також може надаватись Покупцям з використанням інших засобів дистанційного зв’язку.

3.2. Якщо виробник встановлює гарантійний строк на Товар, такий строк вказується у документації, що додається до Товару.

 

4. Реєстрація Покупця та розміщення Замовлення

4.1. Оформлення замовлення Покупцем та подальша оплата Товарів Покупцем здійснюється із використанням Інтернет-сервісу https://needly.com.ua/.

4.2. Перед укладенням Договору, Покупець має можливість через Інтернет-сервіс https://needly.com.ua/ отримати всю необхідну інформацію щодо найменування Продавця, основних характеристик Товару, ціни Товару та умови оплати, а також іншу інформацію, необхідність надання якої передбачена законодавством України про захист прав споживачів.

4.3. Для оформлення замовлення на Інтернет-сервісі https://needly.com.ua/ Покупцеві пропонується зареєструватись шляхом отримання доступу до соціальних мереж з подальшою ідентифікацією особи через соціальні мережі.

4.4. Для розміщення Замовлення з використанням засобів Інтернет-сервісу https://needly.com.ua/ Покупець проходить процедуру реєстрації.

4.4.1. Для оплати Замовлення з використанням засобів Інтернет-сервісу https://needly.com.ua/, Покупець надає наступну інформацію (в обов’язковому порядку):

- прізвище, ім’я Покупця;

- назва, артикул, марка, кількість та ціна Товару;

- адреса, за якою має бути доставлений Товар;

- контактні дані особи, яка буде отримувати Товар (номер телефону та адреса електронної пошти, якщо остання наявна) –Покупця.

При розміщенні Замовлення з використанням засобів Інтернет-сервісу https://needly.com.ua/ Покупець приймає всі умови Оферти шляхом ознайомлення з її текстом в нижньому колонтитулі Інтернет-сервісу https://needly.com.ua/.

4.5. Покупець несе відповідальність за повноту та достовірність інформації, що надається ним у відповідності до підпунктів 4.4.1 пункту 4.4 цієї Оферти.

4.6. Замовлення вважається розміщеним в момент оплати Товарів, після отримання/погодження Покупцем інформації, необхідність отримання/погодження якої передбачена чинним законодавством України.

4.7. Інформація, отримана Продавцем від Покупця є конфіденційною та не може бути передана третім особам без згоди Покупця, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України та цією Офертою.

Продавець та Покупець домовились, що не вважатиметься порушенням умов пункту 4.7 цієї Оферти надання Продавцем інформації, яка отримана ним від Покупця в процесі реєстрації/розміщення Замовлення останнім на Інтернет-сервісі https://needly.com.ua/, виконання Замовлення, третім особам, які залучаються Продавцем до виконання взятих на себе зобов’язань, передбачених Офертою, та/або захисту своїх прав та інтересів, в тому числі, але не обмежуючись, компаній партнерів, підрядників, виконавців, агентів, консультантів, юридичні та аудиторські фірми, тощо, але виключно в обсязі, необхідному таким третім особами для виконання покладених на них завдань.

4.8. Приймаючи цю Оферту, Покупець погоджується на обробку Продавцем персональних даних, які були надані Покупцем щодо себе під час реєстрації на Інтернет-сайті та/або розміщення Замовлення. Покупець також погоджується з тим, що метою обробки персональних даних є інформаційне забезпечення внутрішньої господарської діяльності Продавця (зокрема, забезпечення ефективної роботи Інтернет-сервісу, оперативної обробки та виконання Замовлень, узагальнення інформації щодо кількісних та якісних характеристик отриманих Замовлень тощо).

 

5. Оплата Замовлення

5.1. Оплата Товарів здійснюється в національній грошовій одиниці України – гривні. Покупець може оплатити замовлений Товар наступними шляхами:

5.1.1. з використанням банківської платіжної картки в режимі он-лайн із застосуванням сервісу https://needly.com.ua/ ;

5.1.2. будь-яким іншим способом за домовленістю із Продавцем.

5.2. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів, поміщених у віртуальний кошик, ціни доставки, яка визначається в залежності від способу доставки.

5.3. Покупець самостійно обирає спосіб здійснення оплати замовленого Товару, якщо інше не обумовлено цією Офертою та/або не вказано на Інтернет-сервісі https://needly.com.ua/.

5.4. Факт продажу Товару та сплати коштів за нього підтверджує відповідний розрахунковий документ, що видається Продавцем Покупцеві у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

6. Виконання Замовлення

6.1. Після оплати Замовлення Продавець здійснює його обробку та організовує доставку Товару.

6.2. Продавець забезпечує доставку Товару особі, вказаній у Замовленні, протягом строку, визначеного із Покупцем, у порядку, передбаченому пунктом 2.2 цієї Оферти.

6.3. Продавець може узгодити із Покупцем конкретну дату доставки Товару, в межах строку, встановленого у п. 6.2.

6.4. Замовлені Товари можуть доставлятися особі, вказаній у Замовленні, за допомогою сервісів UKLON або UBER, кур’єрами Продавця, кур’єрськими службами, залученими Продавцем, а також надсилатися в якості поштових відправлень через операторів поштового зв’язку.

6.4.1. Конкретні умови та строки доставки Товару зазначаються у Замовленні Покупця на Інтернет-сервісі https://needly.com.ua/ .

6.5. Замовлення вважається виконаним з моменту передачі Товару особі, вказаній у Замовленні, що підтверджено наступними документами:

- видатковою накладною, підписаною особою, вказаною у Замовленні, або Покупцем;

- повідомленням про вручення поштового відправлення, якщо Товар доставлявся з використанням поштового зв’язку.

З метою підтвердження факту передачі Товару особі, вказаній у Замовленні та/або Покупцю, можуть бути оформлені будь-які інші документи, передбачені чинним законодавством України, які підписуються в момент отримання Товару.

6.6. У випадку неможливості виконання Замовлення Продавець негайно повідомляє про це Покупця. Інформація про неможливість виконання Замовлення та причини такої неможливості розміщуються Продавцем в формі електронного повідомлення Покупцю.

6.7. Перехід права власності на Товар та усіх ризиків, пов’язаних із псуванням, пошкодженням та знищенням товару, від Продавця до Покупця здійснюється в момент передачі Товару особі, вказаній у Замовленні та/або Покупцю, в порядку, встановленому цієї Офертою.

6.8. Товар доставляється Покупцеві в упаковці, що забезпечує схоронність Товару за звичайних умов його зберігання і транспортування.

6.9. У випадку, якщо доставка Товару була здійснена у встановлені строки, але Товар не був переданий особі, вказаній у Замовленні та/або Покупцю, внаслідок винних дій та/або бездіяльності останнього, наступна поставка Товару здійснюється в межах нового строку, погодженого Сторонами, після повторної оплати Покупцем послуг з доставки Товару.

 

7. Повернення Товару

7.1. У відповідності до вимог Додатку №3 до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. №172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» продовольчі товари відносяться до Переліку товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), якщо вони не задовольняють споживачів з будь-яких причин.

7.2. У випадку розірвання Договору за ініціативою Покупця, останній звертається до Продавця про причини повернення Товару та місце, де Товар може бути повернений.

7.3. Товар (який не відноситься до Переліку товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню) повертається Продавцю у порядку, передбаченому статтями 8, 9, 13 Закону України «Про захист прав споживачів», Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затвердженими наказом Міністерства економіки України № 103 від 19.04. 2007 року та іншими положеннями чинного законодавства України у сфері захисту прав споживачів.

 

8. Застереження щодо прав інтелектуальної власності

8.1. Майнові права інтелектуальної власності на текстову інформацію, графічні зображення та інші об’єкти права інтелектуальної власності, що містяться на Інтернет-сервісі https://needly.com.ua/, належать Продавцю, і не можуть використовуватись третіми особами без його письмової згоди.

8.2. Інтернет-сервіс https://needly.com.ua/ захищений авторським правом, та законами України про авторські права. Авторські права на дизайн та всю інформацію Інтернет-сервісу https://needly.com.ua/, а також на підбір та розташування матеріалів належать Продавцю.

8.3. Покупець дають(є) згоду на обробку персональних даних Продавцем, включаючи, але не обмежуючись, згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (в тому числі розповсюдження, реалізацію, передачу тощо), знищення його персональних даних з метою належного виконання умов цієї Оферти, та забезпечення правовідносин податкового, бухгалтерського обліку, статистичної звітності, ведення ділових відносин.

8.4. Покупець цією Офертою дає згоду на отримання Продавцем права на використання, відтворення, розміщення, публікації фото, відео та іншої інформації про Покупця, що була створена ними, та виникла у результаті використання останнім Інтернет-сервісу https://needly.com.ua/.

8.5. Фото, відео та інша інформація, визначена у п. 8.4. цього Договору, використовується Продавцем виключно для рекламних цілей, в тому числі для організації Продавцем конкурсів та інших можливих заходів з використанням цієї інформації на Інтернет-сервісі https://needly.com.ua/.

 

9. Форс-мажорні обставини

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених Договором, якщо вони виникли внаслідок дії форс-мажорних обставин.

9.1.1. Під форс-мажорними обставинами розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажання Сторін, і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, рішення чи приписи органів державної влади і управління, внаслідок яких на Сторін покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження (ліцензійні, митні, податкові і т. п.) та інші дії чи події, які існують поза волею Сторін.

9.2. Сторона, яка не виконує або не може виконати свого зобов’язання за Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин зобов’язана письмово повідомити іншу Сторону про перешкоди і їх вплив на виконання зобов’язань, що виникли у зв’язку з укладенням Договору.

9.3. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом 30 (тридцяти) днів підряд і не виявляють ознак припинення, Договір може бути розірваний будь-якою Стороною шляхом надіслання письмового повідомлення іншій Стороні.

9.4. Факт існування форс-мажорних обставин має бути підтверджений довідкою відповідного компетентного органу.

 

10. Прикінцеві положення

10.1. Погоджуючись з умовами даної Оферти, Покупець підтверджує свою правоздатність та дієздатність, свій дійсний намір укласти цей Договір на умовах вказаних в Оферті, відсутність будь-якого примусу на укладення цього Договору, повне розуміння умов та термінології, що вжиті в даній Оферті українською мовою, законне користування банківською платіжною карткою, а також усвідомлює та підтверджує свою відповідальність за зобов'язаннями, що покладаються на нього у результаті укладання цього Договору.

10.2. Усі повідомлення, які передбачені цією Офертою та надсилаються Продавцем Покупцеві, вважаються надісланими належним чином, якщо вони надіслані з використанням засобів дистанційного зв’язку на підставі контактної інформації, що була надана Покупцем у порядку, передбаченому цією Офертою.

10.3. Всі належні до виконання податкові зобов’язання, що виникають у Сторін у зв’язку з прийняттям цієї Оферти, знаходяться в сфері відповідальності таких платників.

10.4. Пропозиції стосовно діяльності Продавця, запити про надання інформації і т.п. приймаються Продавцем наступними шляхами:

- за телефоном: (067) 400-56-82;

- на електронну адресу: i[email protected].

10.5. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з укладенням, виконанням і розірванням Договору та не передбачені цією Офертою, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

 

11. Інформація про Продавця

Найменування Продавця: ТОВ КР БРЕНДС

Місцезнаходження Продавця: Україна, м. Київ, вул. Миколайчука 7а, 124